Aktualności

Wyniki PTE i OFE

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wyników otwartych i powszechnych funduszy emerytalnych w 2013 roku. Wynika z nich m.in., że w końcu grudnia ubiegłego roku zarejestrowanych było 16,4 mln członków OFE, co jest wynikiem o prawie 3% lepszym niż w 2012 roku.


Jak podaje GUS, minionym roku udział osób w wieku do 40 lat zwiększył się o 1 pkt proc., sięgając 64,3%. Wzrost liczby członków o 22,6% zanotowano w młodszej grupie wiekowej do 25 lat, natomiast spadek liczby członków zanotowano w najstarszej grupie wiekowej (powyżej 50 roku życia) o 1,1% w relacji rok do roku. Liczba mężczyzn zarejestrowanych w OFE była większa niż kobiet, a ich udział był wyższy o 4,7 pkt proc. Liczba członków trzech największych otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 8,0 mln osób, co stanowiło 48,6% wszystkich członków OFE.


Liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne w końcu 2013 r. wyniosła 16,9 mln. Udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka wyniósł 0,8% przed rokiem było to 0,9% ogólnej liczby rachunków. Odsetek rachunków martwych dla poszczególnych funduszy wahał się od 0,1% do 2,5% prowadzonych rachunków.
W 2013 r. ZUS przekazał do OFE 10,8 mld zł składek oraz 0,2 mld zł odsetek. W porównaniu z rokiem 2012, kwota wpłaconych składekc była wyższa o 2,5 mld zł. Począwszy od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2013 r. kwota, jaką ZUS przekazał do OFE wyniosła 195,1 mld zł składek oraz 3,5 mld zł odsetek.
Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2013 r. wyniosły 300,8 mld zł i były wyższe o 10,5% niż w końcu 2012 r. Zobowiązania ogółem ukształtowały się na poziomie 1,5 mld zł, a w roku poprzednim było to 2,7 mld zł. Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych stanowiły 299,3 mld zł, co oznacza wzrost o 11,0% w skali roku.

Udział portfela inwestycyjnego w aktywach ogółem wyniósł 99,6%. W portfelu tym dominowały obligacje – 155,6 mld zł, a ich udział w porównaniu do roku 2012 zwiększył się o 4,1 pkt proc. Udział akcji spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym w portfelu inwestycyjnym OFE zwiększył się z 34,9% w końcu 2012 r. do 41,7% w końcu 2013 r. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe wyniosły 17,6 mld zł (spadek o 19,9% w porównaniu z rokiem poprzednim).

Wartość inwestycji OFE w akcje notowane na giełdzie papierów wartościowych (GPW) wyniosła 120,3 mld zł (wzrost wartości tej części portfela o 29,7% w skali roku), w tym w akcje spółek sektora finansowego – 54,9 mld zł, w akcje spółek sektora przemysłowego – 32,8 mld zł, a w akcje spółek sektora usługowego – 32,6 mld zł. W portfelu inwestycyjnym OFE znajdowały się również akcje narodowych funduszy inwestycyjnych (NFI) o wartości 0,5 mld zł.